Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. “Able & Baker”, “ablebaker.be” en “ablebaker” zijn handelsnamen van Dufourmont. Dufourmont is geregistreerd onder het nummer BE0685.498.307. Daar waar gesproken wordt over “Able & Baker”, “ablebaker.be” of “ablebaker” wordt bedoeld de zaak Dufourmont.

1.2. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Able & Baker, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Able & Baker.

Artikel 2. Offertes – orderbevestiging

2.1. Alle offertes van Able & Baker zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de vijftien dagen voor akkoord schriftelijk of online goedkeurt (via de offerte-link die de klant per mail ontving van een medewerker van Able & Baker.) Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

2.2 Reis- en verplaatsingskosten worden altijd gedragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is kosteloos mogelijk tot vijftien dagen vòòr Able & Baker haar werkzaamheden (opnames, montages, pre-productie,… geen limitatieve opsomming) aanvat. Annulatie binnen de vijftien dagen vòòr Able & Baker haar werkzaamheden aanvat is mogelijk mits een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs. Zijn de werkzaamheden van Able & Baker al aangevat is annulatie niet meer mogelijk en dient de volledige afgesproken prijs betaald te worden.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Able & Baker niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Alle facturen van Able & Baker dienen per overschrijving worden te betaald tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2. De betalingstermijn voor facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
5.3. Bij niet-betaling zal een verwijlinterest van 8% verschuldigd zijn en een schadevergoeding van 10%.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Able & Baker blijft juridisch eigenaar van het goed tot volledige betaling van de prijs door de klant en behoudt altijd Auteurs- en Publicatierechten op alle audio-visuele producties, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Geschillen

7.1. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbank van Gent is bevoegd kennis ervan te nemen.

7.2. Klachten dienen per aangetekend schrijven bevestigd te worden binnen de zeven dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum.

Artikel 8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht zoals een natuurramp, brand, staking, … (geen limitatieve opsomming) is de leverancier gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege te verbreken, of de uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de omstandigheden, en dit zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 9. Nietigheid

9.1. De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst.

Artikel 10. Eenzijdige wijziging

10.1 Able & Baker voorziet het recht om haar Algemene Voorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip te wijzigen.

Artikel 11. Uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van de klant

11.1 Enkel de Algemene Voorwaarden van Able & Baker zijn van toepassing op overeenkomsten en niet de Algemene Voorwaarden van de klant.